19 Haziran 2008 Perşembe

147 -> 149 Yerleşim

Saruhan Bey birliklerinin Umur Bey komutasında 1334’de gerçekleşen Trakya çıkartmasına katıldıkları da göz önüne alındığında, defterimizde Kırçova’ya dahil edilmiş olan Sarihan ve Demirce karyelerinin Saruhan Türkmenlerinin bu çıkarmaya katılan bölümü tarafından
yerleşime tabi tutulan karyeler olduğunu düşünmek göz ardı edilemeyecek bir ihtimaldir. Aynı zamanda 1385 yılında bir kısım Saruhan yörüklerinin Serez civarına sürüldüğü de kaynaklarda kaydedilmiş bir bilgidir.

Sonuç olarak; Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti öncesi ve sonrasında yer isimlerinde meydana gelen değişimler, bölgede Hıristiyan-İslam geçiş sürecinin en somut örneklerini sunmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı arşiv vesikalarında kayıtlı bu tip isimlerinin dikkatlice okunarak derin bir değerlendirmeye tabi tutulması muhakkak ki bu değişimi ortaya koyma noktasında fayda sağlayacaktır.

Üsküp Kalkandelen Kırçova
Karye-i Varanliçe Karye-i Gradsiye Karye-i Küre Hiliç
Karye-i Brusnik Derbend Karye-i Banliç Karye-i Yümenlavçe
Karye-i Mürer Karye-i Mulubin Karye-i Bersin
Karye-i Baverde Karye-i Seliç Karye-i Ebulend dol
Karye-i Droynak Karye-i Palusye Karye-i Yerasiç
Karye-i Daluçliç Karye-i Kursiye Karye-i Lesfumiçe
Karye-i Kadı Karye-i Emrursiç Karye-i Dağrı Karsin
Karye-i Livoliç Derbend Karye-i Rahalı Karye-i Rahami
Karye-i Kroya Derbend Karye-i Yomirsen Karye-i Yolosa Derbend
Karye-i Susiliç Derbend Karye-i Nadvorse Karye-i Lolonami
Karye-i Idris Karye-i Rahiç Karye-i Lisiçe
Karye-i Lulubin Karye-i Bukovnik Karye-i Aranefva
Karye-i Kutliye Karye-i Huryami Karye-i Obür lisiçe
Karye-i Kavala Karye-i Gorna Türçani Karye-i Gorna Siliç
Karye-i Makusk Karye-i Sihami Karye-i Kosudralin
Karye-i Elvanye Karye-i Serhani Karye-i Besiva Dolki
Karye-i Erakliçe Karye-i Yadvarsi Karye-i Kaledahi
Karye-i Deragus (Dragos) Karye-i Raksiye Karye-i Hamalişye
Karye-i Dobruye Karye-i Luryami Karye-i Dolye Siliç
Karye-i Virklüçe Karye-i Serakiç Karye-i Muraylumiçe
Karye-i Eslüliyenak Karye-i Roğami Karye-i Bodursa
Karye-i Ispilçe Karye-i Farniye Karye-i Tuhin
Karye-i Diyomirca Karye-i Lişki Karye-i Alhuçe Derbend
Karye-i Lumrak Karye-i Susiç Karye-i Nagişte
Karye-i Bazurca Karye-i Lumisye Karye-iModra Salye
Karye-i Aklak Karye-i Radlusye Karye-i Kaladnik
Karye-i Solcuk (Sulcuk) Karye-i Salunik Karye-i Salunik
Karye-i Gürce Sulu Pınar Karye-i Vamirayiç Karye-i Salnami
Karye-i Görülik Karye-i Velsuviyami Karye-i Siyalisye
Karye-i Bukovnik Karye-i Veslunik Karye-i Istale
Karye-i Oraşlu Karye-i Dobriguşte Karye-i Bermanik
Karye-i Esnud Gale Karye-i Berdosnami Karye-i Letvulisye
Karye-i Zakupliç Karye-i Demirsiye Karye-i Bersahudol
Karye-i Balabliç Karye-i Raliva Karye-i Yokuliç
Karye-i Lukuca Karye-i Dolna Nalhisye Karye-i Islarinami
Karye-i Drahliç Karye-i Ravne Karye-i Gradsiliç
Karye-i Ispangomiç Karye-i Gorna Nalhisye Karye-i Dobrudol
Karye-i Raguniç Karye-i Nova Silami Karye-i Gorna Ranine
Karye-i Gradsiye Karye-i Selokos Karye-i Evlashami
Karye-i Kavisye Karye-i Saluç Karye-i Merudes
Karye-i Yukonik Karye-i Salunik Karye-i Yolusnik
Karye-i Mane Karye-i Lolon Karye-i Gorgoriç
Karye-i Imurali (Eymür Ali) Karye-i Ruhami Karye-i Kırsefva
Karye-i Dikuk Karye-i Rahiç Karye-i Ragrad
Karye-i Dobridol Karye-i Gradçe Karye-i Sosiliç
Karye-i Debuli Karye-i Nikiforavena Karye-i Yonoliç
Karye-i Malumiç Karye-i Noroy Karye-i Gradsiliç
Karye-i Kumaniçe Karye-i Nelayiç Karye-i Gradsiliç
Karye-i Vakurkiye Karye-i Tarin Karye-i Manastırçe
Karye-i Zalubane Karye-i Kalisye Karye-i Halukırçe
Karye-i Zalıfak Karye-i Behiva Karye-i Esvami Vomirağ

Hiç yorum yok: