20 Haziran 2008 Cuma

138, 139 Dipnotlar

1- Aslında yer ismi olarak Balkan ifadesi dahi dağ anlamına gelen ve Türklerin daha Orta Asya'da bulundukları sırada kullandıkları bir kelimedir. Bu ifade bugün halen hemen tüm Balkan coğrafyasında kullanılagelen bir kavramdır. Bu değerlendirme aslında daha çalışmanın başında Osmanlı öncesi Türk yerleşimini gösteriri bir ispattır.
2- Tufan, Muzaffer, Göç Hareketleri ve Yugoslavya Türkleri, ERDEM, Atatürk Kült. Merkezi Dergisi, V / 15, Eylül 1989, s. 926.
3- Burada belirtilmesi gereken noktalardan biri de şüphesiz ki Bulgar adının Türkçe menşeli olmasıdır. Kelime Türkçe "bulamak, bulgamak= karışmak" yada diğer bir görüşe göre bittigur (Beş Oğur)'dan gelmektedir. Sofya'da yayınlanan Bulgar Dilinin Etimolojisi Sözlüğü'de Bulgar adının Slav kökenli olmadığını doğrulamaktadır, bkz., Tufan, Göç Hareketleri, s. 930.
4- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 4.
5- Tufan, Göç Hareketleri, s. 929; Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 11.
6- Rasonyi, Laszlo, Tuna Köprüleri, Çev. Hicran Akın, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1984, s. 9-10.
7- Ahmetbeyoğlu, Ali, Grek Seyyah Priskos'a Göre (V. Asır) Avrupa Hunları, TDAV Yay., İstanbul 1995, s.38.
8- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 12.
9- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 19.
10- BOA, TD 232, s. 34, 397.
11- Turkski Documenti Za Historiata Na Makedonskiot Narod, II, Üsküp, 1973, s. 240.
12- Kayıtta buranın diğer adının Mızrakçı olduğu ifade edilmiştir; BOA, TD 217, s. 80
13- Bu etki sadece Slav kaynaklarında değil Rus yıllıklarında da görülmektedir; bkz., Tufan, Göç Hareketleri, s. 929.
14- Rasonyi, Tuna Köprüleri, s. 11-12.
15- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 399.
16- BOA, TD 217, s. 6.
17- BOA, TD 232, s. 463
18- Runciman, hon S., "Orta Çağların Başlarında Avrupa ve Türkler", BELLETEN, VIII-25, Ankara 1943, s. 55
19- Ostrogorsky, Georg, Bizans Devleti Tarihi, TTK, Ankara 1995, s. 309.
20- Ostrogorsky, a.g.e., s. 317.
21- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 406-407.
22- Rasonyi, Tuna Köprüleri, s. 65.
23- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 407.
24- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 408.
25- Manastır 2. Şeriye Sicili (1622-23), Hüküm: 636, s. 55.
26- Manastır 2. Şeriye Sicili (1622-23), Hüküm:1102, s. 133.
27- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 409.
28- Rasonyi, Tuna Köprüleri, s. 87, .Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 410.
29- Ostrogorsky, a.g.e., s. 333.
30- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 411.
31- Bu kelimenin aslında Türkçe olduğunu ifade eden kaynaklar da mevcuttur; bkz. Rasonyi, Tuna Köprüleri, s. 83.
32- Bugün Kumanova şekline dönüşmüş olan bu isim 16. yüzyıl ortalarında Kumanava şeklindedir; BOA, TD 217, s. 23.
33- Tufan, Göç Hareketleri, s. 931.
34- BOA, TD 217, s. 40.
35- BOA, TD 217, s. 5.
36- BOA, TD 232, s. 465.
37- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 411.
38- Hamzaoğlu, Yusuf, Balkan Türklüğü, I, Ankara 2000, s. 414.
39- Drama'ya bağlı eski bir Türk köyü, bkz. Acaroğlu, Türker, Balkanlarda Türkçe Yer Adları Klavuzu, IQ Yay., İstanbul 2006, s. 429.
40- Kostur'a bağlı eski bir Türk köyü, bkz., Acaroğlu, a.g.e., s. 429.
41- Serez'de bulunmaktadır, bkz., Acaroğlu, a.g.e., s. 429.
42- Güneydoğu Avrupa'da Dnyester ve Prut arasında ve Karadeniz kıyısında uzanan bölge. Kurucusunun Kuman Türk'ü olduğu bilinmektedir. Basar Türkçede "yenmek" manasına gelen bas- köküne dayanırken aba yada apa Türkçe kişi adlarında sıkça rastlanır bir son ektir (Aslan-apa gibi), aynı zamanda Basaraba ilk Romen hükümdar soyunun kurucusudur, bkz., Acaroğlu, a.g.e., s. 66.
43- Kuzey Dobruca'da bulunmaktadır. Eski bir Peçenek köyüdür. 1048-191 yılları arasında
Peçenekler'e ev sahipliği yapmıştır, bkz., Acaroğlu, a.g.e., s. 90.
44- Eski Yugoslavya'da Tsaribrod'a bağlı köy. Sofya'da da bu isimde bir köy vardır. İsim
Peçeneklerin Berende / Berendi boyunu anımsattığı için Peçenek kökenli olması yüksek bir
ihtimaldir, bkz., Acaroğlu, a.g.e., s. 129.
45- Eski Yugoslavya'da Tsaribrod'a bağlı Türk köyü. Rasonyi'ye göre Çekan, Kumanca'da
bir tür ağaçkakan manasına gelen Çakan ile aynı kelimedir, bkz., Acaroğlu, a.g.e., s. 134.
46- Üsküp'e bağlıdır. Bu ismin Peçenek değilse de ya İlk Bulgar, Peçenek yada Uz kökenli
olduğunu Sırp dil bilimciler öne sürmüşlerdir, bkz., Acarolu, a.g.e., s. 147.
47- Bugünkü Sırbistan'da eski bir Türk köyüdür. Proto-Bulgarlar Türkçesi'nden gelmektedir.
Kara-guy yada Kraguy da yine aynı manadadır, bkz., Acaroğlu, a.g.e., s. 167.
48- Kurat, A. Nimet, Peçenekler mad., İA/ 9, s. 542.

Hiç yorum yok: